ภาพรวมของผลผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพและตลาดของผลผลิต หลักการผลิตสารจากจุลชีพ สัตว์หรือพืชในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการวิจัย การผลิตพลังงานทดแทน กระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม กระบวนการหลังการผลิต การใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารต่างๆหรือเพื่อเพิ่มปริมาณพืชหรือสัตว์ให้มีคุณภาพมากขึ้น