แนวคิดของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ลักษณะข้อมูล กระบวนการและขันตอนการวิจัย การเสนอรายงานผลการวิจัยภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ คุณธรรมจริยธรรมของการวิจัย