วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต

Analysis of important world events and issues after World War II to the present time in different aspects : politics, economy and the cooperation among countries which affect peoples’ ways of life at present and in the future