หัวข้อ Using IT in active learning class โดย ผศ.ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์ 

ในโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียน 58 ห้อง 58107 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี