ความสำคัญและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว แผนที่และการใช้แผนที่เพื่อการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย

Significance of and fundamental knowledge about geography and history for tourism; relationship between geography and history and tourist attractions; maps and using maps for tourism; important tourist attractions in Thailand