(ภาษาไทย) (Thai) แนวคิดทฤษฎี ภาวะผู้นำและกระบวนการสร้างภาวะผู้นำ นวัตกรรมภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ การจัดการความขัดแย้ง ผู้นำกับการพัฒนานวัตกรรม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) (English) Leadership theories and leadership-building process; leadership innovation; morality; ethics; good governance of leaders; conflict management; leaders and innovation development; transformational leadership; community leaders’ participation in human capital development