คำอธิบายรายวิชา                 

สมุนไพรแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบทางเคมีต่อเนื่องจากรายวิชา 570-301 ของกลุ่มสารต่อไปนี้ แอลคาลอยด์ การทดสอบสารแอลคาลอยด์ กระบวนการพัฒนายาสมุนไพรสู่ยาแผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก ข้อกำหนดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ในสมุนไพรในเภสัชตำรับ การประเมินและควบคุมคุณภาพสมุนไพร และรายการบัญชียายาจากสมุนไพร

วัตถุประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อศึกษา ทดสอบ สมุนไพรและเครื่องยาที่มีแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ

2.       เพื่อศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ปรากฏใน Thai Herbal Pharmacopoeia (THP)

3.       เพื่อศึกษาหลักการประเมินและควบคุมคุณภาพของสมุนไพร

4.       เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนายาจากสมุนไพรสู่ยาแผนปัจจุบัน

5.       เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนายาสมุนไพรสู่ตำรับที่ใช้ในโรงพยาบาล

6.       เพื่อศึกษาเกณฑ์การคัดเลือก และการวิจัย และรายการยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2556

 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วยการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยาย และศึกษาด้วยตนเอง ค้นคว้าในงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย และจัดระบบการเรียนการสอนแบบ Interactive virtual classroom ผ่านระบบ LMS (http://lms2.psu.ac.th/) และ facebook (https://www.facebook.com/Pharmacog2)

 

ผู้ประสานงานรายวิชา     รศ.ดร.จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุล

ทีมผู้สอน         รศ.ดร.อนุชิต พลับรู้การ, รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล, ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์, รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

course outline 570-302 2-2562.pdfcourse outline 570-302 2-2562.pdf