การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ กระบวนการวิจัย การตรวจเอกสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การขอใช้สัตว์เพื่อการวิจัยให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการใช้สัตว์ทดลอง การด าเนินการวิจัยตามแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ ตีพิมพ์ และการน าเสนอผลงาน จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา :  ผศ.ดร. วรรณรัตน์ แซ่ชั่น  E-mail : svannarat2002@yahoo.com โทร. 0816439636
ผู้ช่วยรายวิชา :  คุณนภาพร พงศ์อินทร์ (พี่เจี๊ยบ)         E-mail : napaporn.b@psu.ac.th           โทร. 9623