การลงมือปฏิบัติเพื่อรูจักเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร รวมทั้งการ
ใชงานระบบฐานขอมูล ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักเทคโนโลยีใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลและการพัฒนาซอฟตแวร