ในรายวิชานี้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามแนวคิดการจัดการศึกษาเน้นผลลัพธ์ OBE (Outcome Based Education) ต้องกำหนดสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนในระดับรายวิชา ซึ่งเรียกว่า ผลการเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) แท้จริงแล้ว ผลการเรียนรู้รายวิชา หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาได้เรียนในรายวิชานี้ สำหรับรายวิชานี้ได้กำหนดผลการเรียนรู้รายวิชาจำนวน 7 ข้อดังนี้

CLO1: อธิบายแนวคิด หลักการ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ในภาพรวมของเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียนได้ 

CLO2: แก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร โดยอาศัยองค์ความรู้และทฤษฎีบทจากคำบรรยายในชั้นเรียนเป็นหลักในการคิดและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโจทย์

CLO3: แก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น โดยอาศัยองค์ความรู้และทฤษฎีจากคำบรรยายในชั้นเรียนเป็นหลักในการคิดและวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา

CLO4: ทำงานเป็นทีมร่วมกับสมาชิกในการระดมความคิดวิเคราะห์และสรุปวิธีการแก้ปํญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ โดยอาศัยองค์ความรู้และทฤษฎีจากคำบรรยายในชั้นเรียนเป็นหลักในการคิดและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

CLO5: นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดจากการระดมความคิดเป็นทีม

CLO6: มีความประพฤติตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน

CLO7:-มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ไม่มีความประพฤติหลบหลีกไม่ให้จับผิดได้

          -เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานทั้งต่อตนเองและต่อบทบาทของตัวเองในกิจกรรมกลุ่ม แต่งกายชุดนักศึกษาอย่างถูกต้องในชั้นเรียน