การฝึกค้น การประมวลข้อมูล และการประเมินคุณค่าของบทความวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Searching; integrating information and evaluation of clinical research literatures related to drugs and pharmaceutical products

561-321 DIS-Sci_1-61.pdf561-321 DIS-Sci_1-61.pdf