หลักการในการจำแนกลักษณะและการวิเคราะห์ยาง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต-วิสสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นิวเคลียสแมกนิติกรีโซแนนท์ แมสสเปกโทรสโกปี เทอร์มอเกรวิเมตริค ไดนามิกส์เมคานิคัล ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอรีมิทรี กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน และ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม 

Principle of rubber analysis by instruments : Infrared spectroscopy, UV-visible spectrophotometer, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectroscopy, thermogravimetric analysis, dynamic mechanical analysis, differential scanning calorimetry , scanning electron microscope, transmission electron microscope and atomic force microscope