ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทรกับผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิต  ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช  โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน การบำบัดเบื้องต้น การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด  การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด และการใช้กิจกรรมบำบัดแก่ผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มในบริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง