การวิเคราะห์ปริมาณของยาปฏิชีวนะ และวิตามิน โดยอาศัยจุลินทรีย์รวมทั้ง การตรวจหาจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ การแปลผล และการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน