หลักการระบุชื่อ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ การจัดจำแนกหมวดหมู่  สัณฐาน โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ ชีวประวัติ การแพร่กระจาย ความสำคัญด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและการแพทย์ ทักษะการจำแนกหมวดหมู่ของสัตว์เน้นสัตว์ในภาคใต้ของไทย ทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม