การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทางชีววิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม