เป็นการทำปัญหาพิเศษภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

course570-702.doccourse570-702.doc