คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี 6 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 2555