มโนทัศน์การเกิดโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปlญหาสุขภาพซับซ้อน สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการตอบสนองของร่างกาย อาการและอาการแสดง คุณลักษณะทางคลินิก หลักการ และการรักษาทางเภสัชวิทยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล