945-510 เทคโนโลยีพลิกผันสำหรับธุรกิจดิจิทัล 4((4)-0-8)
(Disruptive Technology for Digital Business)
ความสําคัญและองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคลและสังคม แนวโน้มของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี การใช้โครงงานเป็นฐาน และการใช้ทีมเป็นฐาน


The important and component of information technology system; principles and process of information system development; utilization of business information system; software technology; information management technology; data communication and networking system in computing and telecommunicating; code of conduct and ethics of all stakeholders; the impact of information technology applications on individuals and society; industry trends in terms of information technology and communications
Theory-based learning, Project-based learning and Team-based learning are required