-หลักการการทำวิจัยเชิงคุณภาพในด้านสังคมศาสตร์และการทำวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะห์อภิมาน การสังเคราะห์อภิมาน การออกแบบงานวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์แผนไทย การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี การประยุกต์ใช้สถิติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

-Concepts of qualitative research in social sciences and quantitative research using scientific methods; research ethics; meta-analysis; meta-synthesis; clinical research in Thai traditional medicine; good clinical practice; the application of medical statistics