ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การตรวจวิเคราะห์นับจำนวนจุลินทรีย์ในอาหาร การชี้บ่งเชื้อก่อโรคทางอาหารและการเน่าเสียของอาหาร โดยใช้วิธีการดั้งเดิมและวิธีการรวดเร็วในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การแปรผลการตรวจวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหาร ผลของกระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหาร รวมถึงเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาทางอาหารและข้อกำหนดกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง

     Practice on basics in food microbiology; Microbiological testing and enumeration in food; Identification of food pathogens and spoilage microorganisms; Conventional and rapid detection methods for microorganisms in foods; Interpretation of analytical results related to quality control and safety in food production and agricultural products; food processing and preservation technologies on food microbiological criteria and relevant requirements in food regulation.