สถิตยศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์ของการไหลและสมการพื้นฐานของการ ไหล การไหลภายใน ปั๊ม การถ่ายโอนโมเมนตัม ลักษณะและสมบัติอนุภาคของแข็ง การลดขนาด การผสม การ แยกของแข็งจากของไหลโดยวิธีเชิงกล และการประยุกต์ใช้งานกลศาสตร์ของไหลและของแข็ง: อุปกรณ์ขนส่งของ ไหล การร่อนตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงไซโคลน การผสม ฟลูอิดไดซ์เซชัน

Fluid static and fluid dynamics; fluid flow phenomena and basic equations of fluid flow; Internal flow; pump; momentum transfer; characterization and properties of solid particles; size reduction; mixing; mechanical separation of solids from fluid; applications of fluid and solid mechanics: turbomachinery, screening, filtration, sedimentation, centrifugal separation, cyclone, mixing, fluidization