ปริมาณและหน่วยวัดทางไฟฟ้า นิยามและความหมายของแรงดัน กระแส และความต้านทาน แหล่ง  จ่ายแรงดัน แหล่งจ่ายกระแส กฎของโอห์ม พลังงานและกําลังไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรม วงจรขนาน ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชัน ทฤษฎีเธวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน การวิเคราะห์วงจรโดยใช้วิธีลูปและโหนด แนะนํา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คุณสมบัติของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนํา อิมพีแดนซ์ของวงจร การวิเคราะห์วงจรที่มีอุปกรณ์เป็นตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนํา กําลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ไดโอดและวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์แบบมอสและ การไบแอส ตรรกะตระกูลมอส ทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์และตระกูลตรรกะ วงจรขยายเชิงดําเนินการ แบบจําลองวงจรและการจําลองการทํางาน วงจรแปลงสัญญาณ แหล่งจ่ายแรงดันและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ องค์ประกอบย่อยของวงจรรวม

Quantities and units; definition and meaning of voltage, current, and resistance; current source; voltage source; Ohm’s law; energy and power; Kirchhoff’s laws; series circuit; parallel circuits; superposition theorem; Thevenin’s theorem; Norton’s theorem; circuit analysis using loop and node methods; introduction to alternating current circuits; characteristics of resistor, capacitor, and inductor; circuit impedance; analysis of RLC circuits; power in AC circuits;

basic electronics, electronic properties of materials; diodes and diode circuits; MOS transistors and biasing, MOS logic families; bipolar transistors and logic families; operational amplifiers; circuit modeling and simulation; data conversion circuits; electronic voltage and current sources; amplifier design; integrated circuit building blocks