595-562                       1(0-3-0) ภาคเรียนที่ 1/2561     

แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์

ปีการศึกษา 2561

Novel Concept of Drug and Pharmaceutical Products

Course description

     อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับยาใหม่ แนวคิดใหม่ในการพัฒนายาและรูปแบบนำส่งยาใหม่ โดยมุ่งพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และคุณสมบัติต่างๆ กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิม เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิด ในการนำความรู้ไปใช้ในการคัดเลือกยา และพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพ

Schedule595-562-61name.docxSchedule595-562-61name.docx