หลักการพัฒนาเนื้อหาบนเว็บทางธุรกิจ ความสำคัญของเนื้อหาบนเว็บ รูปแบบและสื่อของเนื้อหาบนเว็บ สื่อโฆษณาออนไลน์ การออกแบบเนื้อหาบนเว็บ การเขียนเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การจัดระเบียบเนื้อหาบนเว็บ การรับและแชร์เนื้อหาบนเว็บ ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บ กลยุทธ์เนื้อหาบนเว็บ การวางแผนอนาคตของเนื้อหาดิจิตัล ฝึกทักษะการเขียนเนื้อหาให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ตามเป้าหมายของธุรกิจ การวัดและประเมินผลเนื้อหา

Principles  of  business  web  content  development; importance  of  web  content;  formats  and  media  of  web  content; online commercials; web content design; creative content writing; organizing  web  content;  web  content  feeding  and  sharing;  web content  management  system  (CMS);  web  content  strategy; planning  for  the  future  of  digital  content;  practice  in  content writing for business purposes; content measurement and evaluation