ความหมาย ทุนที่เป็นตัวเงิน และทุนที่ไม่ใช้ตัวเงิน กระบวนการจัดการทุนชุมชน แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ ชุมชน และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน ลักษณะ ประเภท กระบวนการ การจัดการตลาด การจัดการผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนา ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน

          Definitions: financial capital and non-financial; process of management to community capital; definitions; concepts, sufficiency economy, community business; and development of community enterprise; characteristic; types; process; marketing management: production management; marketing campaign; strategies for developing strength of community enterprise; a case study for management of community enterprise.

แผนการสอน การจัดการทุนชุมชน ใหม่.docxแผนการสอน การจัดการทุนชุมชน ใหม่.docx