บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ ปัจจัยภายในและภายนอกต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในห่วงโซ่อาหาร การจำแนกจุลินทรีย์ รวมทั้งคุณสมบัติและแหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียและก่อโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ วิธีการดั้งเดิมและวิธีการรวดเร็วในการ วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร บทบาท หน้าที่และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการและผลกระทบของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อจุลินทรีย์ชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้เพื่อใช้ในการประเมินความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร ตลอดจนการติดตามและการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารและโรงงานแปรรูปอาหาร