หลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม หน่วยและมิติ เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน การถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล การคำนวณประสิทธิภาพของกระบวนการทางด้านวิศวกรรมและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง