เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป: การตกผลึก การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ เคมีของคาร์โบไฮเดรต