หลักการในการบริหารโครงการและความเสี่ยง การบริหารโครงการประเภทต่าง ๆ การเลือกผู้บริหารโครงการ ข้อจำกัดของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและพัฒนาโครงการ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การทำรายงานและการสื่อสารระหว่างการพัฒนาโครงการ การประเมินโครงการและการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน