245-501 ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
(Module: Digital Innovation and Transformation for Smart Business and Industry)