หลักการ กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การรณรงค์ให้ชุมชนห่างไกลจากสิ่งที่ทำลายสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า และยาเสพติด หลักการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง


Principle, process and role of pharmacist in primary care unit and community, common health problems in Thailand, health promotion in the communities, campaigns to avoid substance addiction e.g. cigarette smoking, alcohol, illegal drugs, principle of home health care in patients with chronic diseases