ศึกษาการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์แบบต่างๆ โครงสร้างของพอลิเมอร์ต่อการเสื่อมสภาพ