การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยา โมเลกุลพืชในการเพิ่มจานวนและปร ํ ับปรุงพนธั ุ์พืช เทคนิค พิเศษของการเกิดตน้ การกลายพนธั ุ์การเก็บรักษาสายพนธั ุ์ใน หลอดทดลอง เทคนิคทางพนธั ุวิศวกรรมและความปลอดภยั ทางชีวภาพ

The application of biotechnology and molecular biology in plant, plant breeding and multiplication, special technique for plant mutation and storage of strains in vitro, genetic engineering and biosafety