818-331 การออกแบบรายการอาหาร การวางแผนและกลยุทธ์การกําหนดราคา (Menu Design, Planning, and Pricing Strategy) 3(3-0-6)

  • ทฤษฎีและการปฏิบัติการวางแผนรายการอาหารและเคร]่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างราคา ต้นทุน กําไร และการควบคุม แนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนรายการอาหาร ประเภทของเมนู พื้นฐานด้านโภชนาการในการวางแผนรายการอาหาร การออกแบบ การกําหนดราคาขาย และการปรับปรุงรายการอาหาร
  • Theory and menu planning operations; the relationship between menus prices, costs and profit, and control; trends and factors affecting menu planning; types of the menu; principles of nutrition in menu planning; menu design; menu pricing; assessment of menu engineering