595-481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม Pharmacy Clerkship