การฝึกงานทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

Job Training in Business English

ไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง 

เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ฝึกปฏิบัติฝึกงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจการเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง

Job training relating to business English; learning from real business settings