1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title

    : 145-341 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์ (Systemic Veterinary Pharmacology)

2. จำนวนหน่วยกิต Number of credits

    : 4((4)-0-8)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories

    : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต