145-337  พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Toxicology)

บรรยายทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.50 น.  ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 

นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา
นางสาวเสาวคนธ์ อินทร์ด้วง
เบอร์โทรภายใน 9613
E-mail : saowakon.in@gmail.com
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. ภราดร เมืองนิล