บรรยายทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.50 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

ปฏิบัติทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.50 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  

นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา
นางสาวเสาวคนธ์ อินทร์ด้วง
เบอร์โทรภายใน 9613
E-mail : saowakon.in@gmail.com
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.สพ.ญ.ธนิษฐา  เตชะนิยม 

E-mail : thanidtha.vet.psu@gmail.com