สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก จุลกายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อวิทยาของพืชมีดอก หลักการจำแนกพืช การพิสูจน์เอกลักษณ์ และอนุกรมวิธานของพืชมีดอกถึงระดับวงศ์ เน้นวงศ์พืชที่มีสมาชิกเป็นพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพรที่สำคัญในประเทศ และพืชสมุนไพรที่เป็นแหล่งที่มาของยาแผนปัจจุบัน พืชสมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน