สารพันธุกรรม เรื่องเกี่ยวกับดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน เทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การโคลนยีน พอลิเมอเรสเชนรีแอกชั่น เครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก และการพิสูจน์พืช จีโนมพืช การถ่ายยีนเข้าสู่พืช การใช้พืชตัดแต่งยีนเพื่อผลิตสารเภสัชกรรม

genetic materials, organization of DNA and gene expression, basic technique in plant biotechnology, gene cloning, polymerase chain reaction, molecular marker and marker assisted selection for plant authentication, plant genomics, gene transfer in plants, molecular pharming

course syllabus  571-547 2-2562.pdfcourse syllabus 571-547 2-2562.pdf