การคัด แยก และทำความสะอาด การเตรียมวตัถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารเช่น การลวก การปอกเปลือก การแปรรูปขั้นต่ำ การ ดัดแปรบรรยากาศร่วมกบัอุณหภมูิต่ำ การใช้น้ำตาลและ การใช้เกลอืในการถนอมอาหาร การบำบัดนำ้เสียจากอุตสาหกรรม 

Sorting cleaning and preparation of raw material for food processing; blanching; peeling; minimal processing; combination of modified atmosphere and low temperature; food preservation techniques using sugaring, curing; Industrial waste-water treatment