แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การนำการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์งาน การบริหารงานอาชีพ การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์