2/2565 | 530-312 ชีววิทยาประมง (Fisheries Biology)

คำอธิบายรายวิชา
ทบทวนสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศแหล่งน้ำ ชีวประวัติ อายุ การเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของประชากรสัตว์น้ำที่มีอยู่ในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทดแทนที่ การเจริญเติบโต การตาย การย้ายถิ่น การประยุกต์เพื่อเรียนรู้ชีววิทยาประมงและการจัดการ