การพัฒนาองค์กรแบบดิจิตอล มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนรูปแบบการเปลี่ยนผ่านของดิจิตอลเทคโนโลยีที่มาขับเคลื่อนองค์กรและนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อองค์ความรู้ และสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหาประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบธุรกิจแนวใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินธุรกิจ ด้านการตลาด ตลอดจนการเข้าถึงลูกค้า, การสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายและท้าทาย, และการปรับตัวขององค์กรธุรกิจท่ามกลางพลังของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า องค์กร และชุมชนที่แวดล้อม เป็นต้น   

Digital enablement refers to the consumerizational and transformational roles of digital technology in driving business and social innovation, and has profound, multi-disciplinary implications. Some of these include: Facilitating new business models that transform the way firms transact, market, and engage with customers; providing new means of income generation for disadvantaged groups; and generating new means of social interaction, which empowers employees, customers, small businesses, and entire communities.