พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองโอเอสไอ ชุดโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี ข้อมูลและสัญญาณ การสื่อสารแบบดิจิทัล การสื่อสารแบบแอนะลอก สื่อในการสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์ สวิตช์ อีเธอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย ระบบเซลลูล่า เทคโนโลยีไร้สาย และอุปกรณ์ ไร้สาย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การวางเครือข่ายสำหรับองค์กร ความมั่นคงเครือข่าย คำสั่งเครือข่ายพื้นฐาน ไอพีแอดเดรส การติดตั้งสายเคเบิลสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น พื้นฐานของการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่าย

Basic of data communications and computer networks; OSI model, TCP/IP protocol suite; data and signals, digital transmission, analog transmission; transmission media; multiplexing, switch; Ethernet, wireless LAN, cellular system, wireless technology and wireless equipment; Internet technology; networking for organization; network security; basic network commands; IP address; cable installation for LAN; basic of network devices configuration