ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ในตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลที่เลือกสรร การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขณะนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ           การประเมินผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนด และการเขียนรายงานการปฏิบัติ

                  Implementation of the strategic planning with a position as a nurse administration in selected areas, progress report of the implementation, knowledge sharing of the issues related to the implementation of the strategic planning, evaluation of the implementation as the identified key performance indicators and writing a report of the implementation