ความสำคัญและบทบาทของการสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร โปรแกรมการสุขาภิบาล การวางผัง และออกแบบโรงงาน การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ การจัดการของเสีย การควบคุมแมลงสัตว์พาหะนำโรค บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่ถูกหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร

An important role in sanitation in food industry; sanitation program; plant layout and design; machines, tools and equipment design for food processing; cleaning and sanitizing; water treatment; waste management; pest control; employee good manufacturing practices and sanitary facility