ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางสุขาภิบาลและสุขลักษณะของการผลิต การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์นับจำนวนจุลินทรีย์ที่ใช้บ่งชี้และประเมินระดับสุขลักษณะและแหล่งการปนเปื้อนของพื้นผิวสัมผัสอาหารและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ คุณภาพน้ำใช้ และสุขลักษณะพนักงาน การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหาร